Governance en bestuur

Governance

ZVH voert een actief en transparant communicatiebeleid als het gaat over haar activiteiten en prestaties. Als lid van de brancheorganisatie Aedes verantwoorden wij ons hierover actief volgens de normen die zijn vastgelegd in de AedesCode.

Voor de inrichting van de bestuurlijke organisatie volgen wij de Governancecode Woningcorporaties. Hierin is vastgelegd waar goed bestuur aan voldoet en hoe het toezicht geregeld is. Passend binnen de beginselen van de Governancecode kunt u kennisnemen van de kaders waarbinnen onze organisatie functioneert:

Bestuur

Het bestuur heeft als taak het besturen van ZVH. Het bestuur van ZVH bestaat uit één directeur bestuurder; Franck Storm. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

Raad van Commissarissen

Woningcorporaties zijn private ondernemingen met een maatschappelijke doelstelling en zijn verplicht een intern toezichthoudend orgaan in te stellen: de Raad van Commissarissen (RvC). De RvC houdt toezicht op de strategie, de continuïteit en de algemene zaken van ZVH en gelieerde ondernemingen. Meer over de Raad van Commissarissen.

Visitatie

De leden van Aedes zijn verplicht zich eens in de vier jaar te laten visiteren. Bij een visitatie beoordeelt een externe en onafhankelijke commissie de activiteiten van de corporatie in de afgelopen vier jaar. Meer over de visitatie.