Governance en bestuur

Governance

ZVH voert een actief en transparant communicatiebeleid als het gaat over haar activiteiten en prestaties. 

Voor de inrichting van de bestuurlijke organisatie volgen wij de Governancecode Woningcorporaties. Hierin is vastgelegd waar goed bestuur aan voldoet en hoe het toezicht geregeld is. Passend binnen de beginselen van de Governancecode kunt u kennisnemen van de kaders waarbinnen onze organisatie functioneert:

Bestuur

Het bestuur heeft als taak het besturen van ZVH. Het bestuur van ZVH bestaat uit één directeur-bestuurder; Franck Storm. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. In aanvulling op en als uitwerking van de statuten van ZVH is het Bestuursreglement opgesteld, met voorschriften over de aanstelling en de taakuitoefening van de directeur-bestuurder en de samenwerking met de Raad van Commissarissen.

Raad van Commissarissen

Woningcorporaties zijn private ondernemingen met een maatschappelijke doelstelling en zijn verplicht een intern toezichthoudend orgaan in te stellen: de Raad van Commissarissen (RvC). De RvC houdt toezicht op de strategie, de continuïteit en de algemene zaken van ZVH en gelieerde ondernemingen. De visie van de RvC van ZVH op besturen en toezichthouden vindt u hier.

Meer over de Raad van Commissarissen.

Beloningsbeleid

De bezoldiging van de directeur-bestuurder en de leden van de Raad van Commissarissen voldoen aan de vigerende wettelijke regelingen, in het bijzonder de Wet Normering Topinkomens en de staffel die de Minister heeft opgesteld voor de sector Woningcorporaties. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd door de accountant. De VTW kent sinds 2015 een voor alle leden bindende ‘Beroepsregel bezoldiging commissarissen’. De bezoldigingsmaxima in de beroepsregel liggen lager dan in de WNT. De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen voldoet aan deze beroepsregel.

In het jaarverslag wordt ieder jaar gerapporteerd over de bezoldiging van de directeur-bestuurder en de leden van de Raad van Commissarissen.

Visitatie

De leden van Aedes zijn verplicht zich eens in de vier jaar te laten visiteren. Bij een visitatie beoordeelt een externe en onafhankelijke commissie de activiteiten van de corporatie in de afgelopen vier jaar. Meer over de visitatie.

ANBI Status

ZVH is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is geregistreerd onder RSIN nummer 0026.19.374. Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren op de website. Wij verwijzen hiervoor naar het ANBI standaardformulier publicatieplicht Volkshuisvesting en het jaarverslag.