Een belangrijk instrument voor het toezicht is de zogenaamde visitatie. De laatste visitatie is door Pentascope uitgevoerd volgens de richtlijnen in Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties Methodiek 7 van SVWN en omvat de periode 2019 tot en met 2022. 

Het visitatierapport geeft inzicht in het maatschappelijk presteren van ZVH. De rapporten zijn openbaar en ook te vinden op de website van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland.

Over visitaties

Visitaties dragen bij aan het maatschappelijk leren van corporaties en aan beter wonen in Nederland. In een visitatie wordt het maatschappelijk presteren en functioneren van corporaties beoordeeld volgens een vaste methodiek. Begeleid door een externe, onafhankelijke en visitatiecommissie, spreken belanghebbenden en de commissie zich uit over de corporatie en kunnen corporaties daardoor verantwoording afleggen en leren hun prestaties te verbeteren.

ZVH vindt het belangrijk zich open te verantwoorden over geleverde prestaties. Daartoe is een visitatie een uitstekend middel. Door te leren van de uitkomsten kunnen we groeien en verbeteren als organisatie.