Een belangrijk instrument voor het toezicht is de zogenaamde visitatie. Dit is het laatste visitatierapport: 

De rapporten zijn openbaar en ook te vinden op de website van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland.

Over visitaties

Bij een visitatie beoordeelt een externe en onafhankelijke commissie de activiteiten van de corporatie in de afgelopen vier jaar. Daarbij kijken ze naar verschillende zaken, zoals:

  • Zijn keuzes op de juiste manier gemaakt? Dat wil zeggen: voldoende onderbouwd, maar ook voldoende inzichtelijk welk proces is gevolgd om tot een keuze te komen.
  • In hoeverre is waargemaakt wat is beloofd en/of afgesproken?
  • Op welke manier worden belanghebbenden betrokken bij het beleid en keuzes van de corporatie?
  • Voert de corporatie een verantwoord financieel beleid?
  • Hoe is het toezicht georganiseerd?

ZVH vindt het belangrijk zich open te verantwoorden over geleverde prestaties. Daartoe is een visitatie een uitstekend middel. Door te leren van de uitkomsten kunnen we ons gericht inzetten om onze dienstverlening, daar waar nodig, te verbeteren.