Raad van Commissarissen

Woningcorporaties zijn private ondernemingen met een maatschappelijke doelstelling en zijn verplicht een intern toezichthoudend orgaan in te stellen: de Raad van Commissarissen (RvC). De RvC houdt toezicht op de strategie, de continuïteit en de algemene zaken van ZVH en gelieerde ondernemingen.

Daarnaast toetst de RvC de besluiten die de directeur-bestuurder neemt aan de visie en missie en kaders voor de bedrijfsvoering. Een aantal besluiten, zoals vastgelegd in het reglement van de Raad van Commissarissen en de statuten, mag alleen met goedkeuring van de RvC worden uitgevoerd. Ten slotte staat de RvC de directeur-bestuurder met raad ter zijde.

De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren. De RvC hecht veel waarde aan een goede relatie met de bewonersraad en de ondernemingsraad. Met elk van de raden vindt minimaal één keer per jaar overleg plaats.

De RvC bestaat uit de volgende leden:

  • Mevrouw J. G. van der Bijl (voorzitter);
  • Mevrouw S. Karstanje (lid op voordracht van de bewonersraad);
  • De heer P.B.R. de Lint (lid op voordracht van de bewonersraad);
  • De heer J.P.C Pannekeet;
  • Mevrouw Janneke Sinnige.

De onderlinge taakverdeling (aandachtsgebieden en deelname in commissies), nevenfuncties en de benoemingstermijnen van de RvC-leden zijn opgenomen in dit overzicht.

De taken en werkwijze van de Raad van Commissarissen zijn verder in de volgende documenten vastgelegd: