De interne klachtencommissie en de geschillencommissie

Interne klachtencommissie

Als u het niet eens bent met het besluit op uw eerder ingediende klacht, dan pakt onze interne klachtencommissie de klacht op. U moet dan uw bezwaar of een klacht op een eerder besluit van ZVH binnen een half jaar - na het voorval waarover de klacht gaat - indienen. 

Klachten worden niet door de interne klachtencommissie in behandeling genomen als de klacht: 

  • gaat over op de hoogte van de huurprijs en/of servicekosten en/of over voorstellen tot verhoging van de huurprijs. Voor huurprijzen of huurprijs-gerelateerde geschillen (bijvoorbeeld huurprijsverhoging, huurprijsvermindering of afrekening servicekosten) kunt u naar de Huurcommissie;
  • gaat over de verdeling of toewijzing van sociale huurwoningen;
  • al is voorgelegd aan een rechter, huurcommissie, mediator of een andere onafhankelijke instantie met een wettelijk taak om geschillen te behandelen;
  • door ZVH al is overgedragen naar een deurwaarder of advocaat;
  • gericht is tegen een besluit van ZVH over een regeling die voor alle huurders geldt.

De interne klachtencommissie bekijkt of de afhandeling van uw klacht zorgvuldig en tijdig is behandeld en past hoor en wederhoor toe. Dat betekent dat u altijd de gelegenheid krijgt uw klacht toe te lichten. De interne klachtencommissie is onafhankelijk en bestaat uit twee medewerkers die niet eerder bij de behandeling van de klacht betrokken zijn geweest. De interne klachtencommissie neemt een besluit over uw klacht.  

Hoe kunt u de interne klachtencommissie bereiken?

Heeft u een klacht die bestemd is voor de interne klachtencommissie? Geeft u dat dan duidelijk aan op dit formulier, in de e-mail of brief. Indien u een klacht aan de interne klachtencommissie via de e-mail verstuurt, stuur dan uw e-mail naar info@zvh.nl ter attentie van de interne klachtencommissie.  Wilt u de klachten voor de interne klachtencommissie liever per brief versturen? Dat kan natuurlijk ook. Stuurt u dan een brief naar ZVH, Grote Tocht 100, 1507 CE Zaandam ter attentie van de interne klachtencommissie.

Geschillencommissie

De corporaties WormerWonen, ZVH en Parteon hebben een onafhankelijke geschillencommissie ingesteld. Bent u het niet eens met de uitspraak van de interne klachtencommissie? Dan is er sprake van een geschil. U kunt uw klacht dan indienen bij deze geschillencommissie.

De geschillencommissie neemt uw klacht alleen in behandeling als u er met ZVH niet uitkomt. De geschillencommissie adviseert de bestuurder van de corporatie over de ingediende klacht. U ontvangt van de bestuurder een besluit over uw klacht. Zie verder het klachtenreglement van de geschillencommissie.

Een geschil kunt u voorleggen aan de geschillencommissie door een brief te sturen naar Postbus 22, 1520 AA Wormerveer ter attentie van Secretaris Geschillencommissie. 

De Geschillencommissie publiceert ieder jaar een jaarverslag.

Huurcommissie of kantongerecht

U kunt bij de Huurcommissie of kantonrechter terecht met uw klacht nadat u de klacht heeft ingediend bij ons en de Geschillencommissie en u niet tevreden bent over de manier waarop de klacht is opgelost.