De jaarlijkse afrekening en de berekening voorschotten

De jaarlijkse afrekening

Jaarlijks ontvangt u van ons een afrekening van de servicekosten. Voor de meeste servicekosten betaalt u een voorschotbedrag. Na afloop van het jaar vergelijken wij de voorschotten met de werkelijke kosten. Op de afrekening ziet u wat de werkelijke kosten waren. Heeft u te veel aan voorschot betaald, dan krijgt u geld terug. Waren de werkelijke kosten juist hoger, dan betaalt u geld bij.

We berekenen de servicekosten over een kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december. De servicekosten verdelen we volgens het beleid van de Huurcommissie.

De afrekening dient uiterlijk binnen zes maanden na het verstrijken van een kalenderjaar door u te zijn ontvangen. Dit betekent dat u uiterlijk 30 juni de afrekening over het afgelopen kalenderjaar ontvangt. Bent u gedurende het jaar verhuisd dan brengen wij uiteraard enkel de periode tot einde huur bij u in rekening. Verhuisde u bijvoorbeeld op 1 mei, dan berekenen we de servicekosten over de periode 1 januari tot en met 30 april.

Krijgt u geld terug?
Het door u te ontvangen bedrag wordt binnen 4 weken aan u overgemaakt op het bij ons bekende rekeningnummer. Let op! Heeft u een huurachterstand? Dan verrekenen wij het te ontvangen bedrag eerst met de openstaande vorderingen. Het eventuele bedrag dat overblijft na verrekening wordt aan u overgemaakt.

Moet u bijbetalen?
Heeft u een machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan incasseren wij het verschuldigde bedrag binnen 4 weken na dagtekening van deze brief.

Heeft u geen machtiging afgegeven, dan kunt u binnen 30 dagen het te betalen bedrag voldoen op bankrekening NL05 INGB 0001908599 onder vermelding van het betalingskenmerk dat u kunt terugvinden op de afrekening servicekosten. U ontvangt hiervoor geen acceptgiro.

Kunt u het verschuldigde bedrag niet in 1 keer betalen? Neem dan contact met ons op dan zoeken we samen naar een oplossing.

Aanpassing voorschotten

Het voorschot wordt bepaald aan de hand van de contracten die zijn afgesloten met de leverancier. Het sluit zo dicht mogelijk aan op de werkelijke kosten. Ons streven is om ieder jaar naar aanleiding van de afrekening de voorschotten te beoordelen en indien nodig aan te passen.

Afrekening van ISTA of WMS
Als u warmte geleverd krijgt door ISTA of WMS ontvangt u bij uw afrekening een extra bijlage met daarin de afrekening stookkosten. Het te betalen of te ontvangen bedrag is opgenomen op de afrekening van ZVH. De afrekening van ISTA of WMS is dus een bijlage en enkel bedoeld als specificatie.

Bij vragen over de afrekening stookkosten of de meterstanden op de afrekening, neemt u rechtstreeks contact op met:

ISTA
Telefoon: (010) 245 57 00
E mail: info@istanederland.nl
Uitleg afrekening ISTA

WMS
Telefoon: (058) 2053838
E-mail: afrekening@wms.nl

Bezwaar

Bent u het niet eens met uw afrekening servicekosten? Neem dan contact met ons op. Komt u er met ons niet uit? Dan kunt u een uitspraak vragen van de Huurcommissie*.

*Let op! Hier zijn kosten aan verbonden.