Profielschets Voorzitter Externe geschillencommissie

Profielschets leden geschillencommissie Stichting Parteon, Stichting WormerWonen, Stichting ZVH en Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting.

Algemeen:
In het BBSH is vastgelegd dat elke corporatie een geschillencommissie dient te hebben. Deze commissie heeft doel om klachten van huurders van woongelegenheden over het handelen van personeel in dienst van of werkzaam in opdracht van de corporatie – voor zover ontvankelijk – in behandeling te nemen en te adviseren over de afhandeling.

De geschillencommissie is het sluitstuk van de klachtenbehandeling. Via een correcte behandeling van klachten kan de relatie met de cliënten van de corporaties verbeteren, kan de corporatie inzicht krijgen in eventuele fouten en tekortkomingen van de corporatie.

De geschillencommissie dient vanuit een onafhankelijke positie tot een goede afweging te komen, op voldoende afstand van partijen. Daarom is in de commissie geen plaats voor werknemers van een corporatie of leden van een bewonerscommissie of huurdersvereniging. Anderzijds dienen de leden van de commissie wel over voldoende kennis van de materie te beschikken. Vandaar dat de leden afkomstig dienen te zijn ‘uit de kring van’, maar niet namens (corporatie of huurderorganisatie).

Stichting Parteon, Stichting Wormerwonen, Stichting ZVH en Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting hebben gekozen voor een gezamenlijke geschillencommissie. Primair beogen de corporaties om klachten intern af te handelen zodat er een minimum aan geschillen bij de commissie aanhangig wordt gemaakt. Secundair beogen we door samenwerking eenheid van afhandeling te bevorderen en het referentiekader te vergroten.

Taak geschillencommissie
De commissie heeft tot taak advies uit te brengen aan directie/bestuur van de corporatie over bij de commissie ingediende klachten betreffende die corporatie. Het advies is schriftelijk en gemotiveerd. De commissie kan gevraagd en ongevraagd, op grond van een of meer ontvangen klachten, adviseren omtrent het door de corporatie te voeren beleid.

Samenstelling
De commissie bestaat uit drie leden. Eén lid is onafhankelijk voorzitter. Eén lid is afkomstig uit de kring van verhuurders, maar niet verbonden aan de deelnemende corporaties. Eén lid is afkomstig uit de kring van huurders, maar niet verbonden aan een huurdersorganisatie of bewonerscommissie.

Van een commissielid wordt verwacht, dat hij/zij:

 • Kennis heeft genomen van de doelstellingen van de aangesloten corporaties en deze onderschrijft.
 • Belangstelling heeft voor de volkshuisvesting en in het kader daarvan zo mogelijk redelijke ervaring en kennis heeft van de gang van zaken binnen een corporatie.
 • Basisinzicht (en belangstelling) heeft in met name de maatschappelijke- en juridische verhoudingen in het spanningsveld van huurders- en verhuurdersbelangen, voortvloeiend uit de taakstelling van corporaties in een veranderende volkshuisvestingsmarkt.
 • Goede sociale- en communicatieve vaardigheden en een aantoonbaar werk- en denkniveau heeft om uit voorgelegde geschillen de probleemstelling helder te definiëren.
 • De plaats, taak en werkwijze van de geschillencommissie, zoals omschreven in het modelreglement  Aedes, onderschrijft. Het klachtenreglement zal op korte termijn worden aangepast aan de hand van dit model.
 • Het vermogen heeft om in redelijkheid objectieve en onpartijdige beslissingen te nemen op grond van het geformaliseerde beleid van de deelnemende toegelaten instellingen, naar aanleiding van verzoeken van degene die zich tot de geschillencommissie wenden.
 • Kritisch denken en analytisch vermogen.
 • Uitstekende beheersing Nederlandse taal in woord.
 • Maatschappelijk betrokken is.
 • Kan samenwerken met de andere leden van de commissie.
 • Bereid zich te bezinnen omtrent het functioneren van de commissie.
 • Bereid om deel te nemen aan noodzakelijk geachte opleidingen. 
 • Bereid en in staat om aan de vergaderingen deel te nemen.
 • Onafhankelijk en integer is. Leden van de geschillencommissie kunnen kritisch- afstandelijk optreden en daarvoor is onafhankelijkheid een vereiste. Een lid van de commissie mag niet in een zodanige relatie tot de corporatie staan of hebben gestaan dat hij niet geacht kan worden onafhankelijk te zijn. De criteria voor de gewenste onafhankelijkheid zijn dat het betrokken lid, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming niet is geweest: 
  • lid van de interne toezichthouder van de corporatie;
  • lid van de directie of het bestuur van de corporatie ;
  • werknemer van de corporatie;
  • bestuurslid van de huurdersorganisatie(s) van verhuurder;
  • belast is met, of mede uitvoering geeft aan het overheidstoezicht op de corporatie;
  • aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur van een zakelijke relatie van de corporatie;
  • leden van het college van burgemeester en wethouders van gemeenten in de woningmarktregio van een corporatie als bedoeld in artikel 41 tot en met 41d van de Woningwet;
  • een persoon die een persoonlijke financiële vergoeding van de corporatie, huurdersorganisaties  of bewonerscommissie ontvangt,  anders dan de vergoeding in verband met het lidmaatschap van de geschillencommissie.
 • De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd. Een door het verstrijken van deze termijn aftredend lid is opnieuw benoembaar voor vier jaar. Ieder kan ten hoogste drie termijnen lid van de geschillencommissie zijn. De leden treden af volgens een door de geschillenencommissie vastgesteld rooster van aftreden. Dit rooster van aftreden wordt zodanig vastgesteld dat de continuïteit van de kennis en ervaring binnen de commissie gewaarborgd is. Het rooster van aftreden wordt gepubliceerd op de website van een corporatie.

Aanvulling profielschets voor de voorzitter van de geschillencommissie

 • Sociaal en contactueel zeer vaardige persoonlijkheid met aantoonbare organisatorische- en leiderschapscapaciteiten.
 • Bij voorkeur een juridische achtergrond of affiniteit hiermee.
 • Van de voorzitter wordt verwacht dat hij de adviezen op een heldere en begrijpelijk wijze formuleert en onderbouwt.
 • Aantoonbaar vergadertechnische kwaliteiten en in staat om een afgewogen oordeel te kunnen formuleren en dit in de zittingen van de commissie ook naar de andere leden te kunnen uitdragen.

Vergoeding
Er wordt een jaarlijkse vergoeding betaald door de gezamenlijke corporaties die onafhankelijk is van het aantal te behandelen klachten, waarbij de vergoeding van de voorzitter is bepaald op Euro 850,-- . Er is secretariële ondersteuning voor .

Aldus vastgesteld door:

 

Stichting Parteon                                              ___________________________________

                                                                       H. Platte
                                                                       Directeur-bestuurder

 

Stichting WormerWonen                                  ___________________________________

                                                                       J. van Nimwegen
                                                                       Directeur-bestuurder

 

Stichting Zaandams Volkshuisvesting            ___________________________________

                                                                       F. Storm

                                                                       Directeur-bestuurder

Woningbouwvereniging
Oostzaanse Volkshuisvesting                            ___________________________________

                                                                       xxxxxx
                                                                       Directeur-bestuurder