Huurprijs

De huurprijs bestaat meestal uit twee delen; netto huur en bruto huur. De netto huur wordt ook wel de kale huur genoemd en is de prijs die u betaalt voor de woonruimte. De bruto huur is de kale huurprijs plus eventuele servicekosten.

Servicekosten

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. Hier worden de gemeenschappelijke voorzieningen van betaald. Bijvoorbeeld kosten voor schoonmaak, tuinonderhoud, energiekosten van de algemene ruimtes en huismeester. Verder de kosten de onbemeterde levering van elektriciteit, gas en water aan de individuele huurder. Bijvoorbeeld via een verdeelsleutel.
Kosten voor nutsvoorzieningen zijn de kosten voor gas, water en elektriciteit waarvoor de huurder in dit verband een eigen meter heeft.

U betaalt maandelijks een vast bedrag aan servicekosten. Dit is een voorschot; aan het eind van het jaar is het werkelijke verbruik bekend en dus ook de werkelijke kosten. Het verschil wordt met u verrekend. Deze afrekening vindt plaats in het jaar erna.

Huurtoeslag

U kunt huurtoeslag aanvragen als uw huur in verhouding tot uw inkomen te hoog is. Het wordt berekend over de rekenhuur. Dit is de netto huur en een aantal servicekosten die u mag meetellen. Of u huurtoeslag krijgt, hangt onder andere af van uw inkomen en uw vermogen. Huurtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst. Lees meer over huurtoeslag

Veelgestelde vragen huurprijs

 • Woon ik in een sociale huurwoning of een vrije sector huurwoning?

  De afgelopen jaren is niet altijd op dezelfde manier vastgelegd of een woning sociaal of vrije sector was. 
  Het gaat erom, wat de huurprijs was op het moment dat de huurovereenkomst begon. En of dat bedrag destijds sociaal of vrije sector was.
  Daar komt bij: alle contracten ouder dan 1989 gelden ook als sociaal omdat vrije sector toen nog niet bestond.
  Het kan daardoor gebeuren dat een woning eerst wel, en nu niet als sociaal of vrije sector staat genoteerd. Of omgekeerd.

  Voor woningen vanaf 1994 geldt sowieso dat de 1e maand huur (kale huurprijs) die u betaalde toen u in uw huidige woning ging wonen, bepaalt of uw sociale huurwoning hebt of niet. Dit is de aanvangshuurprijs. Was die hoger dan de huurliberalisatiegrens van toen? Dan is het huurcontract geliberaliseerd (vrije sectorwoning).

  Op de website van de Rijksoverheid staat een duidelijk schema waarmee u zelf kunt nagaan of u in een sociale huurwoning of een vrije sector huurwoning woont.

 • Wat is een huurprijs?

  Elke maand betalen huurders een met ZVH afgesproken huurprijs. Het bedrag dat u betaalt, is de bruto huurprijs. De bruto huurprijs is opgebouwd uit netto huur (kale huur) en veelal ook servicekosten.

  Rekenhuur is een term uit de Huursubsidiewet. Het is de kale huur plus enkele subsidiabele servicekosten zoals lift, verlichting, schoonmaakkosten, huismeester en gemeenschappelijke ruimten.

 • Waar bestaat de huur uit en wat is het verschil tussen bruto en netto huurprijs?

  De huur bestaat in de meeste gevallen uit twee delen; de netto huur en de servicekosten. Samen is dit de bruto huur.

  De netto huur is de kale huur; de prijs die u betaalt voor de woonruimte. Boven de netto huur betalen sommige huurders servicekosten, zoals bijvoorbeeld schoonmaak- en of energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten en kosten voor huismeester.

  Kortom: netto huur + servicekosten = bruto huur.

  Rekenhuur is een term uit de Huursubsidiewet. Het is de kale huur plus enkele subsidiabele servicekosten zoals lift, verlichting, schoonmaakkosten, huismeester en gemeenschappelijke ruimten.

 • Wat is de maximale huurprijs van een sociale huurwoning en hoe komt die tot stand?

  De maximale huurprijs van een sociale woning is de huur die maximaal gevraagd mag worden door ZVH. Dit is afhankelijk van de kwaliteit van de woning. Deze kwaliteit wordt objectief gemeten met een puntensysteem van de regering; het zogenaamde woningwaarderingsstelsel. Hoe hoger de kwaliteit, hoe meer punten een woning krijgt. Dit puntensysteem geldt alleen voor sociale huurwoningen. U kunt dit bij ZVH opvragen. • Hebben vrije sector huurwoningen ook een maximale huurprijs?

  Nee, bij vrije sector woningen mag een verhuurder/ woningcorporatie zelf de huurprijs bepalen. Dat gebeurt op basis van marktprijs (prijs komt tot stand middels vraag en aanbod).

   

   

 • Wat is huurliberalisatie?

  Bij huurliberalisatie (vrije sector) heeft de verhuurder meer vrijheid om de huurprijs en de huurverhoging van een woning te bepalen. Het puntenstelsel, de maximale huurprijs en de maximale huurverhoging gelden niet voor geliberaliseerde huurovereenkomsten.

  De huur bij het afsluiten van het huurcontract ligt hoger dan de liberalisatiegrens van dat moment. Dit betekent dat huurcontracten die ingaan in een bepaald jaar met een aanvangshuurprijs boven de grens van dat jaar, geliberaliseerd zijn. Dit bedrag is ook de grens voor de huurtoeslag.

  Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Veelgestelde vragen servicekosten

 • Waarom verhoogt ZVH per februari 2019 het voorschot servicekosten?

  Zoals u waarschijnlijk al via de media vernomen heeft, valt de energierekening dit jaar een stuk hoger uit dan voorgaande jaren. We gaan meer betalen voor gas en elektriciteit. De stijging wordt vooral veroorzaakt door een forse stijging van de leveringstarieven voor gas en stroom en de stijgende energiebelastingen op gas.  

  Om te voorkomen dat u vanwege de kostenstijging bij de eindafrekening over 2019 een aanzienlijk bedrag moet bijbetalen, verhoogt ZVH per 1 februari 2019 het voorschotbedrag voor zowel stroom- als stookkosten. In de brief die wij sturen staat dit nieuwe voorschotbedrag.

 • Waarom worden mijn servicekosten jaarlijks per 1 juli gewijzigd?

  De servicekosten worden elk jaar aangepast op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten het jaar daarvoor.

 • Waarom vindt jaarlijks een verrekening van de servicekosten plaats?

  U betaalt maandelijks een vast bedrag aan servicekosten; dit is een voorschot. Het bedrag is een inschatting. Na afloop van elk jaar is bekend wat de werkelijke kosten zijn. Dan ontvangt ZVH alle afrekeningen voor bijvoorbeeld elektriciteit en schoonmaakkosten. Deze kosten worden vergeleken met de betaalde servicekosten.

  U ontvangt elk jaar, uiterlijk 1 juli, een overzicht van wat u heeft betaald en de werkelijke kosten. Het verschil wordt met u verrekend:

  • Zijn de werkelijke kosten lager dan u aan servicekosten heeft betaald? Dan krijgt u geld terug.
  • Als de werkelijke kosten hoger zijn dan de betaalde servicekosten, betaalt u dit verschil aan ZVH. 

   

   

   

 • Ik woon in een flat en betaal ook servicekosten. Wat wordt hiervan betaald?

  In een flat of appartementencomplex betaalt elke bewoner niet alleen maandelijks de huur maar ook servicekosten. Hiervan worden de gemeenschappelijke voorzieningen betaald. Denk aan verlichting in algemene ruimtes, energieverbruik, de lift en het schoonmaken van het trappenhuis. De servicekosten zijn een voorschot.

Veelgestelde vragen huurverlaging

 • Om welke reden kan ik een verzoek tot huurverlaging doen?

  Een verzoek tot huurverlaging is niet hetzelfde als bezwaar maken tegen de huurverhoging per juli. U kunt om drie redenen huurverlaging voorstellen: 

  • uw huurprijs is hoger dan de maximale huurprijs;
  • uw huishoudinkomen is na de inkomensafhankelijke huurverhoging gedaald;
  • bij ernstig achterstallig onderhoud.

  Een huurverlaging kunt u niet met terugwerkende kracht voorstellen. Doet u dit minimaal twee maanden voor de voorgestelde ingangsdatum. Hiervoor geldt namelijk dezelfde termijn als voor ZVH, wanneer wij als verhuurder het voorstel van de huurverhoging doen. Voorbeeld: in februari kunt u een huurverlaging voorstellen per 1 mei (maart en april zitten ertussen).

  Gebruik voor uw huurverlagingvoorstel de modelbrief van de Huurcommissie. Stuur de modelbrief (per post of e-mail) naar ZVH. Wij laten u, voor de voorgestelde ingangsdatum, weten of wij akkoord of niet akkoord zijn. Op de modelbrief van de Huurcommissie staat dat u een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) moet inleveren. Huurders van ZVH hoeven dit uittreksel niet in te leveren.

  Is ZVH niet akkoord, dan kunt u uw verzoek voor huurverlaging voorleggen aan de Huurcommissie. Doe dit binnen zes weken ná de voorgestelde ingangsdatum. De Huurcommissie beoordeelt uw verzoek en geeft hun beslissing aan u door. 

 • Ik wil een verzoek tot huurverlaging doen, omdat mijn huishoudinkomen is gedaald nadat ik de inkomensafhankelijke huurverhoging heb gehad. Wat moet ik doen?

  Een daling van het huishoudinkomen kan twee verschillende oorzaken hebben:

  1. De samenstelling van het huishouden verandert;
  2. Het inkomen van een of meer leden van het huishouden daalt.


  Samenstelling huishouden verandert
  Als uw huishoudinkomen daalt doordat een gezinslid met inkomen niet meer op uw adres woont, kunt u een huurverlaging voorstellen. Doet u dit zo snel mogelijk na de wijziging in uw gezinssamenstelling.

  U moet aantonen dat het huishoudinkomen is gedaald. Stuur met uw voorstel (modelbrief) uw Inkomensverklaring(en) mee:

  • Recente Inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst over het laatste kalenderjaar van alle inwonende gezinsleden die op het adres wonen.

  Inkomen gezinslid gedaald
  Daalt het huishoudinkomen doordat het inkomen van één of meer gezinsleden daalt? Dan is het pas na het eind van het kalenderjaar mogelijk om dit aan te tonen met uw Inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst. Deze inkomensdaling in 2018 kunt u dus pas medio 2019 aantonen.

  Uitzondering: als het inkomen is gedaald vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, maakt ZVH een uitzondering. U kunt dan direct na die inkomensdaling een huurverlaging voorstellen. Gebruikt u hiervoor de modelbrief van de huurcommissie.

  Welke stukken moet u, indien van toepassing inleveren? 

  • Inkomensverklaringen van uitkerende instanties (zoals Sociale Verzekeringsbank en Pensioenfonds)
  • Loonstroken
  • Bankafschriften
  • Inkomensverklaring(en) Belastingdienst van de afgelopen twee jaar
  • Bevestiging van uw werkgever als er met u een regeling (zoals een extra bonus) is afgesproken
  • Gegevens over een eventuele uitkering uit een lijfrentepolis 
  • Eventuele andere gegevens die de inkomensdaling onderbouwen

  Let op: het gaat om de inkomensgegevens van alle bewoners!

 • Ik wil een verzoek tot huurverlaging doen, omdat er ernstig achterstallig onderhoud is aan mijn woning. Wat moet ik doen?

  Meld eerst schriftelijk de onderhoudsproblemen bij ZVH. Als wij u binnen zes weken niet laten weten of en wanneer we onderhoudswerkzaamheden doen, kunt u de Huurcommissie inschakelen. U kunt dan vragen om een uitspraak over een tijdelijke huurverlaging.

U maakt gebruik van een oude versie van Internet Explorer. Daardoor zien sommige onderdelen van de website er niet juist uit. We adviseren u om via deze link gratis een nieuwe versie te downloaden.

Sluiten