Hoe werkt de externe geschillencommissie?

De corporaties WormerWonen, ZVH en Parteon hebben een onafhankelijke externe geschillencommissie ingesteld. De commissie bestaat uit drie leden: een onafhankelijk voorzitter, een lid namens de huurders en een lid namens de verhuurders. Dit is een externe commissie en staat los van ZVH en de andere corporaties.

U kunt zich tot deze commissie richten wanneer u het niet eens bent met het definitieve besluit van de interne klachtencommissie.
 

Hoe werkt het

 • u dient zelf uw klacht in door een brief te sturen naar de externe geschillencommissie. De klacht moet eerst door ZVH zijn afgehandeld;
 • de externe geschillencommissie stuurt u binnen vijf werkdagen een ontvangstbericht en houdt u op de hoogte over het verloop van de klachtafhandeling;
 • er volgt een hoorzitting. U krijgt dan de gelegenheid uw klacht mondeling toe te lichten en u mag zich door iemand laten bijstaan. De eventuele kosten hiervan komen voor uw rekening. Ook ZVH wordt in de gelegenheid gesteld haar mening te geven;
 • uw geschil wordt besproken in de externe geschillencommissie. De commissie brengt binnen vier weken een advies uit aan de directie van ZVH. U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van dit advise;
 • vervolgens ontvangt u binnen twee weken na het uitbrengen van het advies van de externe geschillencommissie schriftelijk bericht over het definitieve besluit. U ontvangt het bericht van
  ZVH. De directie van ZVH mag alleen gemotiveerd van het advies van de commissie afwijken;
 • bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bij de (kanton)rechter in beroep gaan.

Niet alle klachten kunnen in behandeling worden genomen. In artikel 9 van het geschillenreglement staat het volgende: 
 
Niet ontvankelijk zijn in ieder geval klachten

 • die betrekking hebben op hoogte van de huurprijs en/of servicekosten en/of voorstellen tot verhoging van de huurprijs, zoals bedoeld in hoofdstuk III, afdeling 3 van de Huurprijzenwet Woonruimte;
 • die behoren tot de competentie van de Stedelijke Klachtencommissie Woonruimteverdeling en/of de Klachtencommissie Woningnet;
 • die reeds in behandeling zijn bij een instantie met een wettelijk opgedragen geschillenbeslechtende taak of waarover reeds het oordeel van een dergelijke instantie is gevraagd door klager en/of betrokken corporatie;
 • die door betrokken corporatie reeds in handen van een deurwaarder of advocaat gesteld zijn. Ten overvloede: het melden van een klacht bij de geschillencommissie heeft geen opschortende werking voor zaken die reeds in behandeling zijn gesteld bij een deurwaarder of advocaat;
 • waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat zij geschikt kunnen worden in overleg tussen klager en betrokken corporatie, dan wel waarvan de corporatie nog niet in kennis is gesteld of onvoldoende gelegenheid heeft gehad om hier een uitspraak over te doen;
 • die gericht zijn tegen een besluit met algemene strekking van directie/bestuur of de algemene vergadering van de corporatie;
 • die niet voldoen aan de omschrijving van klacht als bedoeld in art. 1;
 • die niet binnen de termijn bedoeld in art. 7, lid 2 zijn ingediend.

Jaarverslag Geschillencommissie

Hier is de link naar het jaarverslag 2018 Geschillencommissie.